Ogłoszenie z dnia 25.04.2003 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac malarskich I piętra

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
tel./fax ( 0-44 ) 724 - 32- 47
Ogłasza
Przetarg nieograniczony
na wykonanie:prac malarskich I piętra budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2
Termin realizacji zamówienia : 30.06.2003r.O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający wymogi art.22 ust.2 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.19 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. / tekst jednolity - Dz.U. Nr. 72 poz.664 z dnia 12.06.2002r. /Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2.Oferty należy składać w sekretariacie Domu w terminie do dnia:
16.05.2003r. do godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
16.05.2003r. o godz.11.00
w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.Kryteria oceny ofert: cena 100 %.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
p. Grażyna Klimowicz tel. (044) 724 -32 - 47
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn-

Tomaszów Maz.dn.2003.04.25