Ogłoszenie z dnia 08.05.2003 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych - drobnicy

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
tel./fax ( 0-44 ) 724 - 32- 47
Ogłasza ponowny
Przetarg nieograniczony
na dostawę
artykułów spożywczych - drobnicy

Na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu
w okresie : od 26.05.2003r. - do 31.01.2004r.Ilość i rodzaj dostaw poszczególnych artykułów zamawiana będzie na
podstawie potrzeb wynikających z opracowanych jadłospisów.O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający
wymogi art.22 ust.2 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 19
Ustawy z dnia 10. 06.1994r o zamówieniach publicznych
{tekst jednolity - Dz. U. nr 72 poz.664 z dnia 12.06.2002r.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej .Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia
można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2.Oferty należy składać w sekretariacie Domu w terminie:
do dnia 16.05.2003r. do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 16.05.2003r. o godz.11.00
w siedzibie Zamawiającego.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
p. Grażyna Klimowicz tel.(044) 724-32-47Kryteria oceny ofert : cena 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
Tomaszów Maz.dn.08.05.2003r.