Ogłoszenie z dnia 15.01.2003 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę leków refundowanych

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
tel./fax ( 0-44 ) 724 - 32- 47
Ogłasza
Przetarg nieograniczony
na dostawę:

Leków refundowanych

dla naszych mieszkańców - bieżąca realizacja zleconych leków w okresie: 1.02.2003r. do 31.01.2006r.

Ilość i rodzaj zamówienia - na podstawie wydawanych recept.

O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art.22 pkt.2 Ustawy z dnia 10.06.1994r zamówieniach publicznych {Dz.U.. Nr 76 poz.344 z późniejszymi zmianami.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2.

Oferty należy składać w sekretariacie Domu w terminie:
do dnia 24.01.2003r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 24.01.2003r, o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego.
Kryteria oceny: cena 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Tomaszów Maz.dn.15.01.2003 r.