Ogłoszenie z dnia 31.07.2003 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie pokrycia dachu papą oraz wymianę rynien i rur spustowych na budynku DPS.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
tel./fax ( 0-44 ) 724 - 32- 47
OgłaszaPrzetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu papą
oraz wymianę rynien i rur spustowych na budynku DPS.Termin realizacji zamówienia: 26.09.2003r.O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający wymogi art.22 ust.2 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 10.06.1994r o zamówieniach publicznych {tekst jednolity - Dz. U. nr 72 poz.664 z dnia 12.06.2002r.}Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej .Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2.Oferty należy składać w sekretariacie Domu w terminie:
do dnia 25.08.2003r. do godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu 25.08.2003r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
p. Grażyna Klimowicz tel.(044) 724-32-47
Kryteria oceny ofert : - 80 % cena
                                - 20 % okres gwarancji na wykonaną usługęZamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Tomaszów Maz.dn.31.07.2003r.