Ogłoszenie z dnia 06.01.2003 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 1. Mleka i nabiału 2. Wędlin 3. Drobiu i podrobów drobiowych 4. Ciast 5. Ryb i konserw rybnych

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
tel./fax ( 0-44 ) 724-32-47
Ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawy :
1. Mleka i nabiału
2. Wędlin
3. Drobiu i podrobów drobiowych
4. Ciast
5. Ryb i konserw rybnych
na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu
w okresie od 25.01.2003r. do 31.01.2006r.Ilość i rodzaj poszczególnych artykułów zamawiana będzie na podstawie potrzeb wynikających z opracowanych jadłospisów.O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 pkt 2 Ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami).Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawy poszczególnych artykułów można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2.Oferty należy składać w sekretariacie Domu w terminie do dnia 16.01.2003r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2003r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
Kryteria oceny: cena 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Tomaszów Maz. 2003.01.06